Bomuldsfabrikken Arendal

Foto Kai Wilhelm Nessler

Foto Kai Wilhelm Nessler

Foto Kai Wilhelm Nessler

Foto Kai Wilhelm Nessler

Foto Kai Wilhelm Nessler

Foto Kai Wilhelm Nessler